This release is currently not avaliable to buy
   
M? Linh  -  M?t Ngày (Tóc Ng?n Acoustic)
play
1. Chi?u
play
2. L?i m? hát
play
3. Mùa c?
play
4. M?t ngày
play
5. C?n bão
play
6. Ti?ng d??ng c?m
play
7. Nh? m?a (hát cùng M4U)
play
8. G?i anh
play
9. Mãi bên con
play
10. Bonus Track C?n Bão (hát cùng M? Anh)